VARASTON VUOKRASOPIMUSEHDOT                                                  

Noudatamme PSYM 2015 Pohjoismaisen speditööriliiton yleisiä määräyksiä

1. Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle voimassaolevat yhteystietonsa. Kaikki tiedoksiannot toimitetaan vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen, joten vuokralainen velvoitetaan ilmoittamaan yhteystietojensa muutoksista viipymättä. Yhteystiedoiksi katsotaan myös sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Vuokralainen on itse vastuussa siitä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen takia. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perusteella, että esimerkiksi maksumuistutus-, irtisanomis- tai realisointi-ilmoitus ei ole tavoittanut häntä siitä syystä, että hän ei ole ilmoittanut vuokranantajalle voimassaolevaa osoitettaan. Mikäli vuokralaisen irtain realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokranantajalta.

Mikäli vuokralainen säilyttää tavanomaista huomattavasti arvokkaampaa tavaraa varastossa, siitä on kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle.

2. Varaston kunto ja säilytettävät tavarat

Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena, kun se tämän sopimuksen tekohetkellä on. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Lattiakuorma ei saa ylittää 500 kg/m². Elintarvikkeiden ja eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Aseiden, räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa haittaa tai vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan.

Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan tässä sopimuksessa tarkoitetussa varastossa. Tavaroiden säilytys käytävillä ja muissa yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa tai hävittää varastotilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella.

3. Varastotilojen käyttö

Asiaton oleskelu varastossa tai varastohallissa on kielletty. Tupakointi ja auton tarpeeton joutokäynti tiloissa on ehdottomasti kielletty. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan muutoin kuin kulkuväylänä on kielletty. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta huolellisesti, vahingonkorvausvastuun uhalla. Vuokralainen vastaa omien roskiensa poisviennistä ja hävittämisestä. Mikäli vuokralainen jättää tiloihin jätettä, on vuokranantaja oikeutettu veloittamaan vuokralaiselta jätemaksua.

4. Muutostyöt

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä varastoon rakenteiden muutostöitä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä ja esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleita ei sallita. Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa, kuin se oli tätä sopimusta tehtäessä.

5. Lämmitys, valaistus, sähkö, vesi ja aukioloajat

Lämmitys ja yleisvalaistus kuuluvat vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian ja vedenkulutuksesta on vuokranantajan kanssa sovittava aina erikseen.

Varastotilat ovat avoinna vuokranantajan erikseen ilmoittamina aikoina. Varastotilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi, mikäli työn tekeminen sitä edellyttää. Aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvasta päivystyksestä vuokranantaja on oikeutettu veloittamaan kohtuullisen päivystysmaksun.

6. Vakuutukset ja vuokranantajan vastuu

Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta. Vuokranantaja noudattaa PSYM 2015 Pohjoismaisen speditööriliiton yleisiä määräyksiä, mutta ei vakuuta säilytettäviä tavaroita eikä vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta, tuhoeläinhaitoista tai hukkaantumisesta. Vuokranantaja ei ole vastuussa esimerkiksi teknisen vian aiheuttamista välillisistä vahingoista tai viivästymisistä. Vuokranantajan korvausvastuu ja vakuutus kattavat ainoastaan vuokranantajan oman henkilökunnan aiheuttamat vahinkotapahtumat.

7. Vuokranantajan oikeus päästä vuokrattuun tilaan

Vuokranantajalla (tai vuokranantajan edustajalla esim. korjaus- tai huoltomiehellä) on oikeus mennä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi.

8. Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sovittuna ajankohtana ilman irtisanomista. Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota varasto sekä poistaa ovesta lukko sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Vuokrasopimusta voidaan jatkaa erillisellä sopimuksella. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus siivota/tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta.

9. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti (myös sähköposti katsotaan kir- jalliseksi irtisanomiseksi). Vuokranmaksuvelvollisuus päättyy, kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 8 mukaiset luovutustoimenpiteet ja ehdot. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus siivota/tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta.

10. Hallinnan luovutus

Vuokralainen saa tilan hallintaansa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen ja hyväksyttyään vuokrasopimuksen ehdot. Sopimusta tehdessä vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli vuokralaisella on tai syntyy luottohäiriömerkintä, peritään 3 kuukauden vuokravakuus. Mikäli vuokralainen ei hyväksy GDPR:n mukaista henkilötietojen käsittelyä, saattaa se estää vuokrasuhteen alkamisen.

11. Vuokran maksu ja laiminlyönnin seuraamukset

Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa (ellei muuta ole sovittu) eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille kotimaan maksuliikenteessä. Vuokranantajalla on oi- keus korottaa vuokraa ilmoittamalla siitä tavallisella kirjeellä tai muulla vastaavalla ilmoitusmenettelyllä vähintään kaksi (2) kuukautta ennen vuokrankorotusta.

Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus:

- purkaa vuokrasopimus kolmannen (3.) maksumuistutuksen jälkeen ja periä huomautuskulu sekä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille.

- lukita tila ja pidättää varasto/tavarat omalla lukituksellaan toisen (2.) maksumuistutuksen jälkeen. Mikäli vuokralainen maksaa kaikki erääntyneet vuokrat sekä muut perittävät kulut, voidaan vuokrausta myös jatkaa.

- realisoida vuokralaisen varastoimat tavarat ilman eri tuomiota parhaaksi katsomallaan tavalla. Vuokranantaja ilmoittaa realisointiin ryhtymisestä kolmannen (3.) maksumuistutuksen yhteydessä, jonka jälkeen vuokralaisella on 3 kuukautta aikaa lunastaa varastonsa tavarat maksamalla vuokrarästit, huomautuskulut ja viivästyskorot.

Vuokranantajalla on oikeus käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen. Ylimenevän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

12. Vuokravakuus

Vuokravakuus palautetaan, kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 8 mukaiset luovutustoimenpiteet ja ehdot. Vuokranantajalla on oikeus kuitata tähän sopimukseen perustuvia avoimia saataviaan vuokravakuudesta. Palautuksen edellytyksenä on myös, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeronsa vuokranantajalle.

13. Varaston vaihto

Varaston vaihdosta voidaan sopia vuokranantajan kanssa kirjallisesti. Mikäli muuta ei sovita, niin sopimus jatkuu muiden ehtojen osalta muuttumattomina vaihdon jälkeenkin.

14. Sopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle.

15. Sopimusrikkomukset

Mikäli vuokralainen rikkoo 1-14 kohdissa sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi mitä kyseisissä pykälissä on lueteltu, saada korvausta sopimusrik- komuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista. Muutoin sopimukseen sovelletaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta ja lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine.

16. Sitovuus

Allekirjoitettu vuokrasopimus on molempia osapuolia sitova.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Huonesäilytys
Lattiasäilytys
Hyllysäilytys
Ajoneuvojen/veneiden säilytys
Tavaroiden nouto- ja muuttopalvelu
Varastointitarvikkeiden vuokraus
Logistiikkapalvelut yrityksille
Tutustumiskäynti varastotiloihin
Muu, mikä?
Sähköpostitse
Tekstivietillä

Rekisteriseloste

osuojaseloste (EU:n tietosuoja-asetusten GDPR mukaisesti)

1. Rekisterinpitäjä

Tavaratila - Sall Kiinteistöt Oy
Menotie 1 B
33470 Ylöjärvi

Y-tunnus: 0839017-0
Puh: Varasto: 050 3866 817

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Tavaratila - Salli Kiinteistöt Oy:n asiakasrekisterissä olevien vuokrasuhteisten henkilöiden sekä  markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietosuoja-asetus vaikuttaa siihen, miten Salli Kiinteistöt voi kerätä ja käyttää henkilötietojanne. Asetus vahvistaa yksityisyyden suojaa. Käytämme henkilötietoja, jotta voimme täyttää sopimuksen mukaiset velvollisuutemme ja tarjota palveluitamme.

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely vuokrapalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Henkilötietojen ensisijainen käsittely liittyy Tavaratilan ja asiakkaan väliseen vuokrasopimukseen, jolloin Tavaratila - Salli Kiinteistöt toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Henkilötietoja tarvitaan mm. luottotietojen tarkistamiseen, laskutustietoihin, suoritus- ja perintätoimiin sekä viranomaispäätöksissä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Osoite
  • Henkilötunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki
  • Edunvalvoja tai muu viranomaistaho

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti kuitenkin osoitelähteenä on asiakkaan kanssa tehty vuokrasopimus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä lakiin perustuen ja asiakkaan luvalla. Asiakastiedot ovat salassapidettäviä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Mikäli asiakas haluaa omien tietojensa poistamisen kesken vuokrauksen, on asiakkaan huomioitava, että suostumuksen peruuttaminen tai rajaaminen saattavat estää vuokrauksen jatkon.

Salli Kiinteistöt poistaa automaattisesti kohtuullisessa ajassa ne sopimuksen perusteella asiakkaan lukuun käsitellyt henkilötiedot, joita lainsäädännön vuoksi ei ole perusteltua säilyttää.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja ovat salassapidettäviä. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Turvallisuustasoa vahvistetaan tarvittaessa ja yritys suorittaa säännöllistä riskikartoitusta, testausta ja arviointia.

Käsittelemme tietojanne luottamuksellisesti ja käytämme niitä harkiten ja vain perustelluihin tarkoituksiin.

Tavaratila - Salli Kiinteistöt varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. 

10. Rekisteriin tallennettujen tietojen tarkistaminen

Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriimme tallennetut tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä joko suullisesti tai kirjallisesti pyytäen. Asiakkaalla on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto.

11. Tietoturvaloukkauksen uhka

Tavaratila ilmoittaa asiakkaalle mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta, jos sellainen tapahtuu asiakkaan lukuun. Ilmoitus tehdään ilman aiheetonta viivästystä ja mahdollisuuksien mukaan kolmen vuorokauden kuluessa saatuaan asian tietoonsa. Asiakkaalta edellytetään myös ilmoittamista ilman aiheetonta viivästystä, mikäli asiakkaan tietoon tulee tietoturvaloukkaus, joka saattaa koskea Salli Kiinteistöjen asiakkaan henkilötietoja.