PERÄKÄRRYN VUOKRASOPIMUSEHDOT

1.VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa hetkestä, jolloin peräkärry noudetaan. Vuokra-aika päättyy, kun peräkärry on palautettu.

2.VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on kuomuperäkärry Majava rekisterinumero WYZ-285, sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen, kun vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehdessä ne vuokrasopimukseen kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkistamaan peräkärryn kunnon. Mikäli peräkärry antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokranantajalle viipymättä.

3.PERÄKÄRRYN LUOVUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN

Peräkärry luovutetaan vuokralleottajalle osoitteessa Menotie 1B Ylöjärvi  ja palautetaan samaan paikkaan välittömästi vuokra-ajan päättyessä. Peräkärry tulee palauttaa vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa, kuin se oli vuokrauksen alkaessa. Peräkärry tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on alkanut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

4.VUOKRAPERÄKÄRRYN KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun käyttöön. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa peräkärryä ilman vuokralleantajan suostumusta. Vuokraperäkärryä ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen kirjalllisesti antamaa suostumusta. Vuokralleottajan tulee huomioida kärryn kantavuus, kuorman sidonta ja ettei mahdollisesti liikkuva kuorma aiheuta kärrylle vahinkoa.

5.VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokraperäkärrylle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä, ylikuormasta, kuorman puutteellisesta sidonnasta tai puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn sen uusintahankintahintaan. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen.

Vuokralleottaja on itse vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa/onnettomuuksissa. Vuokralleottaja vastaa mahdollisista rikemaksuista ja sakoista tai ylikuormamaksuista, jotka hän on saanut vuokrakärryä käyttäessään.

6.VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta tai käytön estymisestä vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

7.VAKUUTUKSET

Peräkärry on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikennevakuutuksella ja osakaskolla. Omavastuu kaskossa on 150eur, jonka vuokralleottaja sitoutuu korvaamaan vahingon sattuessa. Vahinkotapauksissa vuokralleottaja sitoutuu toimimaan lain edellyttämällä tavalla vuokralleantajan etujen valvomiseksi ja ottamaan välittömästi yhteyden vuokralleantajaan.

8.SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoa, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokraperäkärry takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlanen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painava syy olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.                                                                      

9.YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, kuljetusvälineen puute, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokranantaja ei voi poistaa, estää peräkärryn vuokraamisen. Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi purkaa sopimuksen.

10.VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

11.VUOKRASOPIMUKSEN SITOVUUS

Allekirjoitettu vuokrasopimus on molempia osapuolia sitova.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Huonesäilytys
Lattiasäilytys
Hyllysäilytys
Ajoneuvojen/veneiden säilytys
Tavaroiden nouto- ja muuttopalvelu
Varastointitarvikkeiden vuokraus
Logistiikkapalvelut yrityksille
Tutustumiskäynti varastotiloihin
Muu, mikä?
Sähköpostitse
Tekstivietillä

Rekisteriseloste

osuojaseloste (EU:n tietosuoja-asetusten GDPR mukaisesti)

1. Rekisterinpitäjä

Tavaratila - Sall Kiinteistöt Oy
Menotie 1 B
33470 Ylöjärvi

Y-tunnus: 0839017-0
Puh: Varasto: 050 3866 817

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Tavaratila - Salli Kiinteistöt Oy:n asiakasrekisterissä olevien vuokrasuhteisten henkilöiden sekä  markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietosuoja-asetus vaikuttaa siihen, miten Salli Kiinteistöt voi kerätä ja käyttää henkilötietojanne. Asetus vahvistaa yksityisyyden suojaa. Käytämme henkilötietoja, jotta voimme täyttää sopimuksen mukaiset velvollisuutemme ja tarjota palveluitamme.

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely vuokrapalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Henkilötietojen ensisijainen käsittely liittyy Tavaratilan ja asiakkaan väliseen vuokrasopimukseen, jolloin Tavaratila - Salli Kiinteistöt toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Henkilötietoja tarvitaan mm. luottotietojen tarkistamiseen, laskutustietoihin, suoritus- ja perintätoimiin sekä viranomaispäätöksissä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Osoite
  • Henkilötunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki
  • Edunvalvoja tai muu viranomaistaho

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti kuitenkin osoitelähteenä on asiakkaan kanssa tehty vuokrasopimus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä lakiin perustuen ja asiakkaan luvalla. Asiakastiedot ovat salassapidettäviä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Mikäli asiakas haluaa omien tietojensa poistamisen kesken vuokrauksen, on asiakkaan huomioitava, että suostumuksen peruuttaminen tai rajaaminen saattavat estää vuokrauksen jatkon.

Salli Kiinteistöt poistaa automaattisesti kohtuullisessa ajassa ne sopimuksen perusteella asiakkaan lukuun käsitellyt henkilötiedot, joita lainsäädännön vuoksi ei ole perusteltua säilyttää.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja ovat salassapidettäviä. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Turvallisuustasoa vahvistetaan tarvittaessa ja yritys suorittaa säännöllistä riskikartoitusta, testausta ja arviointia.

Käsittelemme tietojanne luottamuksellisesti ja käytämme niitä harkiten ja vain perustelluihin tarkoituksiin.

Tavaratila - Salli Kiinteistöt varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. 

10. Rekisteriin tallennettujen tietojen tarkistaminen

Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriimme tallennetut tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä joko suullisesti tai kirjallisesti pyytäen. Asiakkaalla on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto.

11. Tietoturvaloukkauksen uhka

Tavaratila ilmoittaa asiakkaalle mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta, jos sellainen tapahtuu asiakkaan lukuun. Ilmoitus tehdään ilman aiheetonta viivästystä ja mahdollisuuksien mukaan kolmen vuorokauden kuluessa saatuaan asian tietoonsa. Asiakkaalta edellytetään myös ilmoittamista ilman aiheetonta viivästystä, mikäli asiakkaan tietoon tulee tietoturvaloukkaus, joka saattaa koskea Salli Kiinteistöjen asiakkaan henkilötietoja.